ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานธรรมาภิบาล

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ
มาตรฐานธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 และการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจ
 ดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่
29 สิงหาคม 2561