แนวทางการบันทึกหลักประกันทางธุรกิจลงในทะเบียนทรัพย์สิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดการประชุมหารือแนวทางการบันทึกหลักประกันทางธุรกิจลงในทะเบียนทรัพย์สิน
ณ ห้องประชุมม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561