สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว Smart SMEs ประเด็น "การสร้างโอกาส
ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถต่อยอดและเติบโตในธุรกิจ" ณ ห้องรับรอง
ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561