ผลงานเด่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ "คัดข่าวเด่น" ประเด็น
"ผลงานเด่นของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและการส่งต่อภารกิจสู่อธิบดีใหม่" ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เผยแพร่ออกอากาศในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
เวลา 21.30 - 22.00 น. ทางช่อง NBT