มอบวุฒิบัตรบาริสต้ามืออาชีพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงวัยและผู้มีรายได้น้อยสู่การเป็นบาริสต้า มืออาชีพ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่
24 สิงหาคม 2561