พิธีแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและบุคลากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
(Zero Corruption) ในพิธีแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์
รีสอร์ท ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561