ประชุมคณะอนุกรรมการฯ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

นางกุลณี  อิศดิศัย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการการพิจารณาทบทวนประเภทธุรกิจ
ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ 
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561