ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม ผู้อำนวยการกองข้อมูลธุรกิจ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในโอกาส
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุมมม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561