มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ DBD ISO-LOGISTICS MANAGEMENT AWARD 2018

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ปี 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เมื่อวันอังคารที่
4 กันยายน 2561