มอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ปี 2561

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
 และรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561