กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561