ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
พิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) ในกิจกรรม "ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561