Franchise Standard Awards 2018

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบหนังสือรับรอง Franchise Standard Awards 2018
แก่ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์  ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561