ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท แก่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพ
คนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในกิจกรรม "ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561