กิจกรรมสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าธุรกิจและขยายโอกาสการตลาด

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานมอบวุฒิบัตร "กิจกรรมสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าธุรกิจและขยาย
โอกาสการตลาด" แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาการออกแบบแบรนด์เชิงกลยุทธ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561