ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ Transport Journal
ประเด็น "ภารกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า" ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่
12 กันยายน 2561