ธรรมะสุจริต มุ่งจิตบริการ

นายสมควร อิ่มถาวรสุข เลขานุการกรม นำคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมฯ ฟังบรรยายธรรมและฝึกปฏิบัติ
หัวข้อ "มุ่งจิตบริการด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต" ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561