กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน

นางวิมลรัตน์  เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง
"กฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ กับการบัญชี เครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงแหล่งทุน" ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561