ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริจาคสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
จำนวน 200,000 บาท ในกิจกรรม "ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่
10 กันยายน 2561