ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท แก่โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรม "ปันสุขให้น้อง สนองคุณแม่ของแผ่นดิน" เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี  อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561