EABC หารือเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

นางปรารถนา หัสมินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้แทน
จากสมาคมการค้ายูโรเปี้ยนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ (European Association for Business and Commerce
: EABC) เข้าพบหารือและเสนอความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ณ ห้องประชุมม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561