คณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร

นายจิตรกร ว่องเขตกร นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่
18 กันยายน 2561