สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานกรมฯ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Department
of Enterprise Registration and Management (DERM), Ministry of Industry and Commerce
(MOIC) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561