การใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการผลักดันนโยบาย
ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561