ธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประจำปี 2561

นางกุลณี อิศดิศัย เป็นประธานมอบรางวัลธุรกิจบริการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธุรกิจบริการ ประจำปี 2561
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561