นักศึกษาหลักสูตร วปธ.ศึกษาดูงานกรมฯ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ บรรยายสรุปหัวข้อ "ภารกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับการขับเคลื่อน SMEs" ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาวิชาชีพธุรกิจ
(วปธ.) Professional Business Consulting For Enterprise Development Thailand (PBC.)
ปี 61 รุ่นที่ 13 จากสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMECN Association)
ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่
28 กันยายน 2561