คณะสปป.ลาว ศึกษาดูงานกรมฯ

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561