ประกาศพระบรมราชโองการ

รูปอธิบดีคนแรกของกรมทะเบียนการค้า