ประชุมคณะอนุกรรมการฯ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอ
รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมม่วงระย้า
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า