ส่งงบการเงิน จะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

ส่งงบการเงิน...จะเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว
เพียงนำส่งผ่านระบบ DBD e-Filing ชุดเดียวเชื่อมถึงสรรพากรได้ทันที
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล เร่งผลักดันนิติบุคคลให้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ด้วยเอกสารงบการเงินเพียงชุดเดียว สามารถใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ช่วยลดภาระผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินทั้ง 2 หน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
                 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึง ประโยชน์ของการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สามารถช่วยลดความสุ่มเสี่ยงการเสียค่าปรับจากการนำส่งงบการเงินล่าช้า รวมถึงช่วยให้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนงานได้ดี โดยสามารถจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งต่อกรมได้ทันเวลา หากวางแผนได้ดีก็ย่อมเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทเอง ต่อนักธุรกิจ นักลงทุน คู่ค้าทางธุรกิจ และนำข้อมูลงบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มผลประกอบธุรกิจ รวมถึงงบการเงินในเชิง Business Model ได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถพิจารณาข้อมูลเชิงลึก
                 ปัจจุบัน การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เป็นการนำส่งด้วยเอกสารงบการเงินเพียงชุดเดียว สามารถใช้ได้ทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้ง 2 หน่วยงาน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
                 ซึ่ง กรมฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน พร้อมทั้งเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง ไว้คอยอำนวยความสะดวกและรองรับนิติบุคคลที่ต้องการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยนิติบุคคลที่จัดทำงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอรับบัตรคิวเพื่อนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ที่ฝ่ายบริหารจัดการงบการเงิน e-filing และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ชั้น 10 กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือดาวน์โหลดวิดีทัศน์/คู่มือ ได้ที่ http://efiling.dbd.go.th ประกอบด้วย ความรู้ระบบ DBD e-Filing วิธีการสมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ วิธีกรอกงบการเงินรูปแบบ excel วิธีกรอกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และวิธีนำส่งและตรวจสอบผล
                   อธิบดีกล่าวทิ้งท้ายว่า "การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing จะช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลธุรกิจ รวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับประเทศ ตลอดจนเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้ามาร่วมลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ"
                   สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 02 547 4377, 02 547 4390-91, 02 547 5478 e-Mail : efiling.traning@gmail.com และ Facebook : DBD BIT
 
*********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                                         ฉบับที่ 2 / วันที่ 11 ตุลาคม 2561