แนวทางในการส่งเสริมให้ SME ไทยใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมเรื่อง "แนวทางในการส่งเสริม
ให้ SME ไทย ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์" ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
11 ตุลาคม 2561