รับสมัครและประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา "สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 หัวข้อ)

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา "สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562 (6 หัวข้อ)
รายละเอียด
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม :
-เป็นผู้สนใจในธุรกิจ e-Commerce
-ไม่เป็นผู้เคยละทิ้งการอบรม/สัมมนา โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย
-สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร
2. ช่วงเวลาการสัมมนา : 8.30 - 16.30 น.
3. ระยะเวลาสัมมนา : 1 วัน/ครั้ง  
4. สถานที่อบรม : โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี 
5. การประกาศรายชื่อ : จะประกาศผ่านทาง http://www.dbd.go.th/ หัวข้ออบรม/สัมมนา ,Facebook fanpage "กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า" และทาง e-Mail ของผู้สมัคร โดยจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนถึงวันอบรม
6. การสมัครสัมมนาจะรับสมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น

สมัครสัมมนา 

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 หัวข้อ "เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คลิกที่นี่

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 2 หัวข้อ "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คลิกที่นี่
 
 
 
 
-------------------------------
ประกาศรายชื่อกิจกรรม สัมมนา "สร้างและพัฒนาศักยภาพ e-Commerce" ประจำปีงบประมาณ 2562 

ครั้งที่ 1 หัวข้อ "เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์" วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 2 หัวข้อ "Online Business Plan แผนดี แผนโดน ยอดขายปัง" วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
 

ครั้งที่ 6 หัวข้อ "โฆษณาอย่างไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย" วันที่ 6 มีนาคม 2562 (อยู่ระหว่างการรับสมัคร) 

 
 
 
Facebook fanpage "กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพํฒนาธุรกิจการค้า"