วันปิยมหาราช

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ครบรอบ 108 ปี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมด้วย ณ พระลานพระราชวังดุสิต
กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561