ผู้บริหารกรมรองอธิบดี


นายจิตรกร ว่องเขตกร

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ


นายกำแหง กล้าสุคนธ์ผู้อำนวยการ

 

นางรชนีกร ดำเด่นงาม
กองทะเบียนธุรกิจ

นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
กองกำกับบัญชีธุรกิจ

นายโกมล นมรักษ์
กองข้อมูลธุรกิจ

นายสถาพร ร่วมนาพะยา
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นายสมควร อิ่มถาวรสุข
สำนักงานเลขานุการกรม

นายธีระศักดิ์ สีนา
สำนักกฎหมาย

นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

นางสาวรัญศิกานต์
งามบุษบงโสภา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางบรรณโศภิษฐ์ นนทรีย์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

นางสุภาพร บุญแทน
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

นายสันติพงษ์ วงค์ทะเนตร
กองธุรกิจบริการ

นายกมล จินดานาค
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

นางสาวจรรยา ชื่นสิริพัฒนกุล
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจนางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน


ผู้เชี่ยวชาญ


นางศิริพร ชำนาญชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

นายสันติ แป้นอ่ำ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

-ว่าง-
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นายธานี โอฬารรัตน์มณี
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นางจินตนา สังเกตุ
นิติกรเชี่ยวชาญ

นายกิตติศักดิ์
โชติพนิชเศรษฐ์
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ