ผู้บริหารกรมรองอธิบดี


นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาส

-ว่าง-ผู้อำนวยการ

 

นายจิตรกร ว่องเขตกร
กองทะเบียนธุรกิจ

นางภารดี อินทชาติ
กองกำกับบัญชีธุรกิจ

นายโกมล นมรักษ์
กองข้อมูลธุรกิจ

นายสถาพร ร่วมนาพะยา
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นายสมควร อิ่มถาวรสุข
สำนักงานเลขานุการกรม

นายสมบุญ โมจนกุล
สำนักกฎหมาย

-ว่าง-
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

นางสาวรัญศิกานต์
งามบุษบงโสภา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางบรรณโศภิษฐ์ นนทรีย์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

นางสุภาพร บุญแทน
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

นายปรัชญา ไพโรจน์กุลมณี
กองธุรกิจบริการ

นางจินตนา สังเกตุ
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

นางสาวจรรยา ชื่นสิริพัฒนกุล
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจนางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน


ผู้เชี่ยวชาญ


นางศิริพร ชำนาญชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นายสันติ แป้นอ่ำ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ

นายกำแหง กล้าสุคนธ์
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ
นางรชนีกร ดำเด่นงาม
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ