โครงสร้างและหน่วยงานรองอธิบดี


นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์

นางสาวปัทมาวดี บุญโญภาสผู้อำนวยการ

 

นายจิตรกร ว่องเขตกร
กองทะเบียนธุรกิจ

นางภารดี อินทชาติ
กองกำกับบัญชีธุรกิจ

นาย โกมล นมรักษ์
กองข้อมูลธุรกิจ

นายสถาพร ร่วมนาพะยา
กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ

นายสมควร อิ่มถาวรสุข
สำนักงานเลขานุการกรม

นายสมบุญ โมจนกุล
สำนักกฎหมาย

นายกำแหง กล้าสุคนธ์
กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


นายวรวิทย์ สิงห์อินทร์
กองบริหารการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ

นางสาวรัญศิกานต์
งามบุษบงโสภา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นางบรรณโศภิษฐ์ นนทรีย์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 

นางสุภาพร บุญแทน
กองธรรมาภิบาลธุรกิจ

ม.ล.ภู่ทอง ทองใหญ่
กองธุรกิจบริการ

นางรชนีกร ดำเด่นงาม(ชช.)
กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ

นางสาวจรรยา ชื่นสิริพัฒนกุล
กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจนางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน
กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน


ผู้เชี่ยวชาญ

นางศิริพร ชำนาญชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ

นางเดือนรุ่ง สถิตย์ชัยวัฒนา
นิติกรเชี่ยวชาญ

นางสาวจุฑามณี ยอดแสง
นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ

นายสันติ แป้นอ่ำ
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ