การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น

นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้บังคับหลักประกัน เรื่อง "การเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น" ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561