แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการของประเทศ

นายสมบุญ โมจนกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจ ประชุมร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อหารือ
ในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการบองประเทศ เพื่อให้สามารถ
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงข้อมูล และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้