การเขียนแผนงานและการจัดทำคำของบประมาณ

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การพัฒนาบุคลากรในการเขียนแผนงาน/โครงการ และการจัดทำคำของบประมาณ" ให้แก่ผู้บริหาร
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเขียนแผนงาน/โครงการ ของแต่ละสำนัก/กอง
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
1 พฤศจิกายน 2561