งานตรวจค้น/ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร

งานตรวจค้น/ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร

ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ไฟล์.Pdf  
แบบบริการข้อมูลธุรกิจ แบบคำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน/ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์  
แบบบริการ ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ แบบคำขอข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล และแบบคำขอข้อมูลงบการเงินนิติบุคคล (เพิ่มเติมสำหรับบริการการถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์)