งานตรวจค้น/ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาเอกสาร

ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม
1. แบบบริการข้อมูลธุรกิจ
แบบคำขอหนังสือรับรอง/ตรวจค้น/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน/ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
2. แบบบริการ ถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
แบบคำขอข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคล และแบบคำขอข้อมูลงบการเงินนิติบุคคล (เพิ่มเติมสำหรับบริการการถ่ายข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์)