ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท พ.ศ. 2561 (ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)