โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต เรื่อง"สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการให้ปราศจากทุจริต"

   นายสาโรจน์ สุวัติกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน    เปิดงาน โครงการพัฒนาจิตสำนึกและความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต เรื่อง"สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานข้าราชการให้ปราศจากทุจริต"
ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561