การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 28 (1/2562)

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 28 (1/2562) ณ ห้องม่วงระย้าชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562