แถลงข่าวการจดทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าว
การจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง KM ชั้น 12
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า วันพุธที่ 13 มีนาคม  2562