"จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพแท้จริงของกิจการ"

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ว่าด้วยการสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชี และงบการเงินให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูประถัมภ์ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมการเสวนา " มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
จัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพแท้จริงของกิจการ " ณ ห้องพระอุเทน 1 และ 2 ชั้น 2
อาคารกรมสรรพากร วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562