เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี การขออนุญาตและ การอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายและเสียหาย และการส่งมอบบัญชีและเอกสารท