การประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2562

นายธวัชชัย โสภาเสถียรพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 3/2562
โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562