DBD e-Certificate File เข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลได้ทุกประเภท ขยายความสะดวกให้ธุรกิจ อยู่ที่ไหนก็ใช้บริการ e-Service ได้

DBD e-Certificate File เข้าถึงข้อมูลนิติบุคคลได้ทุกประเภท
ขยายความสะดวกให้ธุรกิจ อยู่ที่ไหนก็ใช้บริการ e-Service ได้
 
                                           กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อยอดความสะดวกผ่านเทคโนโลยี เอาใจธุรกิจยุคใหม่ เพิ่มบริการออนไลน์ ช่วยธุรกิจและประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลธุรกิจได้อย่างไม่รู้จบ ผ่าน "e-Certificate File " เปิดให้ใช้บริการทุกประเภทนิติบุคคล เช็คธุรกิจได้ทุกประเภท รับและเก็บข้อมูลได้ทางออนไลน์ ลดต้นทุน ลดระยะเวลาทำธุรกิจ
 
                                           นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2549 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลธุรกิจ ภายใต้ชื่อ "e-Service" ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไปสามารถขอรับบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาและขอถ่ายเอกสารทางทะเบียน งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล ใน "รูปแบบกระดาษ" ผ่านหลากหลายช่องทาง ได้แก่ รับเอกสารด้วยตนเอง (Walk in) จัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และจัดส่งโดยพนักงานกรม (Delivery) รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผ่านธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ (e-Certificate) จำนวน 9 แห่ง ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 3,964 สาขา ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง และได้รับเอกสารภายในเวลาอันรวดเร็ว
 
                                        อธิบดี กล่าวต่อว่า " เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น กรมฯ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการในระบบ e-Service ที่ตอบโจทย์มากขึ้นแก่นักธุรกิจยุคใหม่ที่ใช้การติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมผ่านทางเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคล "รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์" (DBD e-Certificate File) นายทะเบียนจะใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ลงนามรับรองเอกสาร โดยระบบจะแจ้งการรับไฟล์ผ่านทางอีเมล์ที่แจ้งไว้กับกรมฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบหรือดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Service สำหรับช่วงแรกที่กรมฯ เปิดให้ใช้บริการหนังสือรับรองฯ ผู้ใช้งานสามารถจะเข้าถึงข้อมูลของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนเท่านั้น ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการมากถึง 17,234 ราย"
 
                                       "ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 นี้เป็นต้นไป กรมฯ ได้เปิดให้บริการ DBD e-Certificate File ไปสู่นิติบุคคลทุกประเภท โดยผู้ใช้บริการสามารถขอรับข้อมูลนิติบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ บริการที่เปิดใช้งานเพิ่มเติมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) หนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ 2) สำเนางบการเงินของนิติบุคคลต่างประเทศและกิจการร่วมค้า และ 3) สำเนาเอกสารทางทะเบียนและงบการเงินของหอการค้าและสมาคมการค้า การให้บริการนี้จะช่วยให้ธุรกิจไทยได้ใช้ข้อมูลของนิติบุคคลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้เกิดประโยชน์อย่างไม่รู้จบ ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการเดินทางมาติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ เพราะสามารถใช้ไฟล์ดังกล่าวส่งต่อได้ทันที ทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย รวมไปถึงนักธุรกิจชาวต่างชาติที่จะสามารถดำเนินธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างคล่องตัว"
 
                                       "อนาคตอันใกล้นี้กรมฯ จะให้บริการเพิ่มเติมอีก 2 บริการคือ 1) บริการรับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) และ 2) การให้บริการหนังสือรับรองภาษาอังกฤษผ่านทาง e-Service ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น สุดท้ายนี้ ในเดือนมีนาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ขอรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านต่างๆ ของกรมฯ นอกจากจะใช้บริการผ่านทาง www.dbd.go.th ได้แล้ว ยังสามารถใช้ช่องทางที่เพิ่มขึ้นผ่านทางแอพพลิเคชั่น DBD e-Service ได้อีกด้วย" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองข้อมูลธุรกิจ                                                                        ฉบับที่ 67 / 22 มีนาคม 2562