การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน
การประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club โดยมีคณะกรรมการ Biz Club Thailand ทั้ง 4 ภูมิภาค
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562