กิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

นายบุณยฤทธฺิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ การลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มาบรรยาย เรื่อง "แนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562