รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards) โดยเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร หรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน และนิติบุคคลอื่นๆ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขึ้นรับรางวัล ซึ่งกรมฯ ได้รับรางวัล ในปี 2556,2559,2560 และ 2561 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช.
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562