งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งผลพร้อมประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562
มีผู้รับรางวัล จำนวน 619 รายโดยมี ข้าราชการพลเรือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้ารับ 2 ราย
คือ นางเดือนรุ่ง สถิตชัยวัฒนา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย
และนางสาวธันยาภรณ์ บรรเทา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สถานที่จัดงาน ห้องวายุภักษ์ 2-4  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562